First slide
Second slide
Third slide

אמירת קדיש לזכר יקירכם

מטרת הארגון "אשר פדית":

אנחנו פועלים למען זיכוי הרבים ופיזור אהבת חינם לעם היהודי "כל ישראל עֲרֵבִים זה בזה" , ביטוי שטבעו חז"ל, ומובנו המקורי הוא שכל יהודי נושא באחריות על קיום המצוות של חברו. לאחריות זו יש משמעות מוסרית וגם תוצאות הלכתיות מעשיות. בעת החדשה רווח הביטוי במשמעות שונה, שלפיה כל יהודי אחראי על שלומו ורווחתו של חברו.


אנחנו נשלח אליכם בחורים להשלמת מניין או מניין מלא לציון של המנוח לצורך עילוי נשמתו באמירת קדיש וקריאת משניות . בהתראה של שבועיים מראש אלא אם מקרה חריג, נעשה כל שביכולתנו לשלוח גם באופן מיידי. בסיום השליחות תקבלו גם מסמך תיעוד על כל שהתרחש.מעלת אמירת קדיש עבור הנפטר:

כיבוד אב ואם

בכלל מצות כיבוד אב ואם לאחר פטירתםהיא אמירת הקדיש בשנים עשר חודש הראשוניםויזהר שלא יחסיר אפילו קדיש אחד. (א שלבשלו)

אין לך גנאי וזלזול גדול יותר מבן שאינו מקפיד לומר קדיש על אביו או אמוומאידךהאומר קדישהריהו מקיים מצות עשה מן התורה של כיבוד הוריםשבאמירתו מזכה אותם לגן עדן וכבוד גדול בעולם העליון.

חשוב לדעת:

הקדיש הוא מכלל הכבוד שחייב הבן לכבד את אביו לאחר מותוואף הוא גדול מהכבוד שבחייוכי בחיים פעמים שהאב מוחל על כבודואבל הקדיש לא ניתן למחילהוכל אב מקווה לזהוכאילו נצטווה הבן על זה בפירושולכן אמירת הקדיש כמצות עשה מן התורה. (א שלד)שימו לב יהודים יקרים!


על שלושה דברים עומד העולם, כפי שאמר שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה; הוא היה אומר: על שלושה דברים העולם עומד - על התורה ועל העבודה ועל גמילות-חסדים (פרק א, משנה ב ).

 

בין אם אתם קרובים לאמונה או לא, כולנו יהודים.

 

תפיסת עולמינו כיהודים בין אם נגדיר אותה בגרסה החילונית או הדתית , זהות לחלוטין! אם תחשבו לעומק הדברים תבינו ששני הצדדים צריכים ורוצים את אותו הדבר. כולנו מייחלים לעולם מושלם כפי שהקדוש ברוך הוא ברא למעננו וכולם רוצים להיות נאהבים באותה מידה כפי שאנחנו אוהבים את עצמנו.

מעלת אמירת הקדיש היא מהחשובות ביותר וזה כיוון שהאבל על אחד מהוריו אומר קדיש בשנה הראשונה ויש מזה תועלת גדולה לנפטר, להצילו מדינה של גהינם, שכיוון שבנו שהשאיר אחריו בעולם הזה מקדש את ה' באמירת קדיש, מתרבות זכויותיו. אומרים קדיש גם אחר הורים שהיו צדיקים גמורים, וכן אחר מי שנהרג על קידוש ה'. ולמרות שמובטח להם שהם בני עולם הבא, מכל מקום יש לנשמתם נחת רוח ועליית מדרגה מהקדיש שבניהם אומרים אחריהם. ברור שצריך לומר קדיש אחר הורים רשעים, כי הם נצרכים לו מאוד, שהרי הוא מיקל מעליהם את דינה של גהינם. ואפילו אחר מי שאיבד את עצמו לדעת אומרים קדיש, ולמרות שאמרו חכמים שאין מתאבלים עליו ואין לו חלק לעולם הבא, מכל מקום הקדיש שבניו אומרים אחריו מועיל לתקן במקצת את נשמתו.כוחו של הקדיש

כוחו של הקדיש

סיפור שהתרחש בתחילת שנות השבעים בי-ם.

מעשה באישה צדקנית שמנהגה היה להפריש כמה פרוטות ממשכורתה לשמש בית הכנסת כדי שייאמר על בנה שנפטר קדיש יתום ארע ולקראת החגים קיבלה מתנה – , עקב הצטיינותה ועבודתה בנאמנות ובחריצות יתרה

בקשה לאמירת קדיש ושרותים נוספים

הצטרף כאן

הצטרף כאן